5 Contoh Surat Hibah Tanah untuk Masjid Terbaru 2023

Tim Editorial Rumah.com
5 Contoh Surat Hibah Tanah untuk Masjid Terbaru 2023
RumahCom – Surat hibah adalah surat yang menunjukkan persetujuan pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.
Contohnya properti dan hibah tanah. Benda atau harta tersebut dihibahkan kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup. Selain orang, harta yang dihibahkan juga bisa diberikan kepada lembaga atau masjid, yang tentunya diperkuat dengan membuat contoh surat hibah tanah untuk masjid.
Dengan demikian, surat hibah tanah adalah surat yang membuktikan proses penghibahan tanah kepada pihak tertentu. Pembuatan surat hibah tanah perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
Jika Anda dihibahkan tanah atau menghibahkan tanah, setelah akta hibah dibuatkan oleh PPAT dan ditandatangani, PPAT perlu mendaftarkan akta hibah dan dokumen terkait ke kantor pertanahan setempat. Kemudian sampaikan juga pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta izin kepada para pihak yang bersangkutan.
 1. Contoh Surat Hibah Tanah untuk Masjid
 2. Contoh Surat Hibah Tanah untuk Pembangunan Masjid
 3. Contoh Surat Hibah Tanah untuk Perluasan Masjid
 4. Contoh Surat Hibah Tanah
 5. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah

1. Contoh Surat Hibah Tanah untuk Masjid

Dalam pasal 1666 KUHPerdata, pengertian hibah berhubungan dengan suatu persetujuan tanpa dapat menariknya kembali.
Dasar hukum surat hibah tanah merujuk pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693 Kitab Hibah Pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1666 KUHPerdata, pengertian hibah berhubungan dengan suatu persetujuan mengenai seorang penghibah yang menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan di antara orang yang masih hidup. Di bawah ini contoh surat hibah tanah untuk masjid.
SURAT HIBAH TANAH UNTUK MASJID
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
Tempat, tanggal lahir:
NIK:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Masjid:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
Pada tanggal 10 Oktober 2020, Pihak Pertama menyatakan menghibahkan sebidang tanah seluas 70m² kepada Pihak Kedua. Tanah tersebut atas nama xxxxx dan disertai dengan bukti Sertifikat Hak Milik (tuliskan nomor SHM). Tanah tersebut berlokasi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Berikut ini adalah batas-batas tanah tersebut:
 • Sebelah utara berbatasan dengan:
 • Sebelah timur berbatasan dengan:
 • Sebelah selatan berbatasan dengan:
 • Sebelah barat berbatasan dengan:
Selama dimiliki oleh Pihak Pertama, tanah yang disebutkan tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain. Setelah surat hibah ini telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tanah yang disebutkan akan sepenuhnya menjadi hak dari Pihak Kedua. Demikian surat hibah ini dibuat tanpa adanya paksaan.
……………….,…………………..
Pihak Pertama Pihak Kedua
Download Contoh Surat Hibah Tanah untuk Masjid di bawah ini!
<em>Download </em>

2. Contoh Surat Hibah Tanah untuk Pembangunan Masjid

Hukum hibah tanah untuk masjid artinya memiliki fungsi sosial atau kepentingan umat.
Seperti pada proses hibah pada umumnya, hibah tanah diatur dalam KUHPerdata. Dasar hukum hibah tanah untuk masjid artinya memiliki fungsi sosial atau kepentingan umat. Inisiatif hibah juga harus berasal dari pemberi hibah, bukan dari penerima. Lalu bagaimana contoh surat hibah tanah untuk pembangunan masjid?
SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
NIK:
Pekerjaan:
Alamat:
Bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah.
Nama:
Nomor Badan Hukum:
Alamat:
Bertindak untuk dan atas nama xxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah.
Dengan ini, Pemberi Hibah menghibahkan sebidang tanah seluas 100 m² yang terletak di …………………………………….. dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor …………………… atas nama xxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxx.
Adapun tanah tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid ………………. di lingkungan …………………………
Penandatanganan surat hibah ini disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Tanah dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
Dengan demikian, maka kepemilikan dan tanggung jawab atas tanah tanah tersebut juga beralih kepada Penerima Hibah.
Demikian surat hibah ini dibuat di hadapan Notaris dengan sebenarnya, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………,………………
Pemberi Hibah Penerima Hibah
Download Contoh Surat Hibah Tanah untuk Pembangunan Masjid di bawah ini!
<em>Download</em>
Dalam melakukan proses hibah sebaiknya sasaran yang dituju harus berbadan hukum. Nah, sama halnya dengan membeli hunian, Anda juga harus memperhatikan dokumen-dokumen serta sertifikat resmi yang berada di bawah hukum yang berlaku. Jika Anda sedang mencari hunian di kawasan Surabaya, berikut daftar hunian terbaik dibawah Rp1 miliar!

3. Contoh Surat Hibah Tanah untuk Perluasan Masjid

Surat pernyataan hibah diperlukan agar pemberian tanah hibah untuk masjid dapat sah secara hukum.
Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Surat hibah tanah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Simak di bawah ini contoh surat hibah tanah untuk perluasan masjid.
SURAT HIBAH TANAH UNTUK PERLUASAN MASJID
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
Tempat, tanggal lahir:
NIK:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
Nama masjid:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Pada tanggal 4 April 2021, Pihak Pertama menyatakan menghibahkan sebidang tanah seluas 90 m² kepada Pihak Kedua untuk perluasan Masjid ……………. Tanah tersebut atas nama ……………… dan disertai dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor …………………….. Tanah tersebut berlokasi di ………………….. Berikut adalah batas-batas tanah tersebut:
 • Sebelah utara berbatasan dengan:
 • Sebelah timur berbatasan dengan:
 • Sebelah selatan berbatasan dengan:
 • Sebelah barat berbatasan dengan:
Selama dimiliki Pihak Pertama, tanah tersebut tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain. Setelah surat hibah ini telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tanah tersebut akan sepenuhnya menjadi hak dari Pihak Kedua.
Demikian surat hibah ini dibuat di hadapan notaris tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
………..,…………………….
Pihak Pertama Pihak Kedua
Saksi-saksi:
Pihak pertama:___________
Pihak kedua:____________
Download Contoh Surat Hibah Tanah untuk Perluasan Masjid di bawah ini!
<em>Download </em>

4. Contoh Surat Hibah Tanah

Surat hibah dari pemberi hibah akan memberikan kejelasan terhadap pembagian atau pemberian harta kepada penerima hibah.
Surat hibah dari pemberi hibah akan memberikan kejelasan terhadap pembagian atau pemberian harta kepada penerima hibah. Meskipun sama-sama berisi penjelasan mengenai pemberian harta kepada pihak lain, isi surat hibah berbeda dengan surat wasiat. Berikut contoh surat hibah tanah kepada Pemerintah.
SURAT HIBAH TANAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
Tempat, tanggal lahir:
NIK:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai
Pihak Pertama.
Nama:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai
Pihak Kedua.
Pada tanggal ………………, Pihak Pertama menyatakan menghibahkan sebidang tanah seluas 500 m² kepada Pihak Kedua. Tanah tersebut atas nama …………… dan disertai dengan bukti Sertifikat Hak Milik (tuliskan nomor SHM). Tanah tersebut berlokasi di ……………….. Berikut ini adalah batas-batas tanah tersebut:
 • Sebelah utara berbatasan dengan:
 • Sebelah timur berbatasan dengan:
 • Sebelah selatan berbatasan dengan:
 • Sebelah barat berbatasan dengan:
Selama dimiliki oleh Pihak Pertama, tanah yang disebutkan tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain. Setelah surat hibah ini telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tanah yang disebutkan akan sepenuhnya menjadi hak dari Pihak Kedua. Demikian surat hibah ini dibuat tanpa adanya paksaan.
…………………..,………………………
Pihak Pertama Pihak Kedua
Download Contoh Surat Hibah Tanah di bawah ini!
<em>Download </em>

Tips Rumah.com

Surat hibah tanah adalah surat yang membuktikan proses penghibahan tanah kepada pihak tertentu. Pembuatan surat hibah tanah perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

5. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah

Surat hibah tanah adalah surat yang membuktikan proses penghibahan tanah kepada pihak tertentu.
Jumlah hibah biasanya tidak sedikit sehingga pemberian hibah kepada orang lain bisa saja berujung pada tuntutan apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, pemberian hibah perlu disertai dengan surat persetujuan dari anak kandung ataupun ahli waris pemberi hibah.
SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama:
Tempat, tanggal lahir:
NIK:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai
Pihak Pertama.
Nama:
Tempat, tanggal lahir:
NIK:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai
Pihak Kedua.
Pada tanggal ………………., Pihak Pertama menyatakan menghibahkan sebidang tanah seluas 200m² kepada Pihak Kedua untuk keperluan pelebaran jalan. Tanah tersebut atas nama …………………. dan disertai dengan bukti Sertifikat Hak Milik (tuliskan nomor SHM). Tanah tersebut berlokasi di ………………………………………. Berikut ini adalah batas-batas tanah tersebut:
Sebelah utara berbatasan dengan:
Sebelah timur berbatasan dengan:
Sebelah selatan berbatasan dengan:
Sebelah barat berbatasan dengan:
Selama dimiliki oleh Pihak Pertama, tanah yang disebutkan tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain. Setelah surat hibah ini telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tanah yang disebutkan akan sepenuhnya menjadi hak dari Pihak Kedua. Demikian surat hibah ini dibuat tanpa adanya paksaan.
……………………..,………………………….
Pihak Kedua Pihak Pertama
Download Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah di bawah ini!
<em>Download </em>
Tonton video yang informatif berikut ini untuk mempelajari tips beli rumah lelang bank yang bisa Anda ikuti dengan mudah!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Penyangkalan: Informasi yang disajikan hanya sebagai informasi umum. PropertyGuru Pte Ltd dan PT AllProperty Media atau Rumah.com tidak memberikan pernyataan ataupun jaminan terkait informasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan ataupun jaminan mengenai kesesuaian informasi untuk tujuan tertentu sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Meskipun kami telah berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan informasi yang kami sajikan di dalam artikel ini akurat, dapat diandalkan, dan lengkap pada saat ditulisnya, informasi yang disajikan di dalam artikel ini tidak dapat dijadikan acuan dalam membuat segala keputusan terkait keuangan, investasi, real esate, maupun hukum. Lebih jauh, informasi yang disajikan bukanlah sebagai pengganti saran dari para profesional yang terlatih, yang dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi Anda secara pribadi. Kami tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari keputusan yang Anda buat dengan mengacu pada informasi yang tersaji dalam artikel ini.

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini